Reklamacje i zwroty

WARUNKI GWARANCJI DLA MASZYN I URZĄDZEŃ sprzedawanych przez firmę

LUMOZ Agnieszka Michalak

ul. Grota Roweckiego 6/56
10-693 Olsztyn
tel +48 888 911 009

 

Czas obowiązywania gwarancji:  

a) Producent, a w jego imieniu Gwarant, gwarantuje sprawne działanie Lumoz , zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z maszyną,

b) standardowo Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie maszyny Lumoz,

c) gwarancja może zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy, na pisemną prośbę Klienta, jeśli zostają spełnione

warunki przedłużenia gwarancji opisane w kolejnych punktach.

 

Czas obowiązywania gwarancji na części zamienne oraz usługi serwisowe:

a) Lumoz  udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz podzespoły wymienione

przez serwis Lumoz ,

b) gwarancją objęte są części, podzespoły  ,

c) części i podzespoły zamontowane przez osoby spoza serwisu Lumoz , nie są objęte gwarancją.

d)Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

 

Utrata praw gwarancyjnych:

a) stwierdzenie faktu używania i montowania w maszynach innych niż oryginalne części zamiennych,

podzespołów i/lub akcesoriów powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji,

b) powtarzające się stwierdzenie użytkowania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi

powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji,

c) stwierdzenie faktu wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione, ingerencja w konstrukcję techniczną

maszyny, demontaż lub modyfikacja przez osoby nieupoważnione, naruszenie plomb i zabezpieczeń powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji,

d) stwierdzenie nie wykonywania przeglądów okresowych w terminach określonych przez Warunki Gwarancji

powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji.

Przedłużenie gwarancji:

a) gwarancja może zostać przedłużona o kolejne 12 miesięcy, na pisemną prośbę Klienta,

 

 Gwarancją nie są objęte:

a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem albo

przepisami bezpieczeństwa,

b) wadliwe działanie lub uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego przechowywania lub transportowania,

c) awarie i uszkodzenia spowodowane mechanicznymi uszkodzeniami maszyny, wywołane nimi wady i/lub jej

dewastacja*,

d) awarie i uszkodzenia spowodowane przez pożar, powódź, uderzenia pioruna i inne klęski żywiołowe, jak i

wojny i niepokoje społeczne oraz przepięcia w sieci elektrycznej, podłączenie do nieuziemionego gniazda

sieciowego lub innych nieprzewidzianych wypadków niezależnych od producenta,

e) awarie i uszkodzenia maszyn, których numery fabryczne, seryjne, tabliczki znamionowe uległy uszkodzeniu,

zagubieniu lub dla których zagubiona została Karta Gwarancyjna,

f) awarie i uszkodzenia maszyn spowodowane ingerencją osób trzecich, nieuprawnionych do napraw i

przeróbek maszyn,

g) części i materiały zużywające się, takie jak materiały eksploatacyjne: narzędzia ścierne, uchwyty narzędziowe,

pasy silnika, uszczelki, płyny eksploatacyjne, osłony gumowe, węże itp.

(*) za dewastację uznaje się wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku umyślnego lub nieumyślnego działania, wynikające z użytkowania maszyny niezgodnie z instrukcją obsługi.

 

Decyzja co do zasadności napraw gwarancyjnych lub ich odrzucenia:

a) decyzja Gwaranta, czyli Lumoz ., odnośnie odrzucenia roszczenia, jako gwarancyjnego, jest

ostateczna,

b) decyzję ostateczną podejmuje właściciel  

c) w sprawach spornych decyzja zostanie podjęta przez Producenta, po przesłaniu mu wymienionych części i ich ekspertyzie.

Zgłaszanie awarii:

a) wszystkie awarie zgłaszane muszą być pisemnie 

 b) dopuszcza sie zgłaszanie awarii telefonicznie. Zgłoszenie takie traktowane jest jako awizacja zgłoszenia i

wymaga pisemnego potwierdzenia.  

 

Realizacja napraw gwarancyjnych:

a) czas reakcji serwisu w przypadku naprawy gwarancyjnej jest nie dłuższy niż 48 h od momentu pisemnego

zgłoszenia awarii,

b) naprawy realizowane są w dni robocze, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16 lub po uprzednim ustaleniu w godzinach dogodnych dla użytkownika,

 c) w przypadkach gdy w trakcie realizacji naprawy okaże się, że naprawa nie będzie podlegać warunkom

gwarancji,Lumoz  zrealizuje naprawę odpłatnie, a Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za

naprawę,

Promocje

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie